Att tänka på för

gravid ortoped

För inte så länge sedan fanns inga gravida ortopeder, eftersom alla var män. Tiderna förändras, och den här artikeln informerar om vad som gäller.

TECKNING: Åke Karlbom.

Tiden då en ortoped per definition var en stor stark karl med kagge är passé. På mottagningar och opsalar arbetar idag kvinnliga ortopeder och många av dem dessutom i fertil ålder. Sannolikheten att dessa någon gång under karriären är gravida är stor och det finns då en del arbetsmiljöfaktorer att ta hänsyn till.
Plastgips eller ”syntetiska frakturbandage” består av glasfiber- eller annan väv som impregnerats med prepolymeriserad (förhärdad) polyuretanbaserad isocyanat. (De vanliga fabrikaten innehåller metylendifenyldiisocyanat, MDI.) Isocyanater är mycket reaktiva och biologiskt aktiva ämnen. De är slemhinneirriterande och sensibiliserande dvs kan orsaka astma vid inandning och kontaktexem vid hudkontakt. Isocyanater har i studier visat sig vara cancerframkallande vid höga exponeringsdoser på försöksdjur. TDI är klassificerat som möjligen cancerframkallande medan MDI inte går att klassificera vad gäller carcinogenicitet hos människa (Man har inte kunnat se något samband men kan inte svära på att det inte finns ett.).
Det är klokt med god ventilation, täta vattenbyten och dubbla handskar när man jobbar med detta material (2).
I Sverige gäller att gravida kvinnor inte ska arbeta med potentiellt carcinogena ämnen. Risken för fosterpåverkan är dock i detta fall försvinnande liten. Ska man uppskatta riskerna med de exponeringsdoser som kan vara aktuella, är det farligare att köra bil på vältrafikerad gata.1

Bencement
Akrylatplast är en sorts härdplast som är mer värme och formbeständigt än de mer vanligt förekommande termoplasterna. Bencement innehåller polymetylmetakrylat(PMMA). Akrylatplastkomponenter är irriterande för ögon, hud och luftvägar. De är i regel sensibiliserande vid hudkontakt. Vad gäller eventuell fosterpåverkan finns det inga kända effekter. Det är akrylatkomponentens innehåll av akrylatmonomerer som utgör den största hälsorisken. Vid hantering av akrylater bör man följa skyddsföreskrifterna 2, värna om god ventilation alternativt slutna system och använda handskar. Även här bedöms risken för fosterpåverkan som försvinnande liten.
För mer detaljerad information krävs att man utgår från en specifik produkts ingående substanser.

Graviditet och röntgen
Joniserande strålning har enheten Sivert(Sv) där 1 mSv motsvarar den sammanlagda bakgrundsstrålningen under ett år. Statens Strålskyddsinstituts(SSI) föreskrifter säger att arbetet skall planeras så att dosen till fostret blir så liten som rimligen är möjligt och så att det är osannolikt att dosen överstiger 1 mSv under graviditeten. En kvinna som är gravid och som har meddelat sin arbetsgivare detta har rätt att under återstoden av graviditeten omplaceras till arbete som inte är förenat med joniserande strålning. (Hon har alltså rätt att avstå från all kirurgi som innebär genomlysning.)
Det har inte kunnat påvisas ett samband mellan fosterskador och stråldoser till fostret under 10 mSv, och knappast heller vid stråldoser under 50 mSv, Tabell 1. Man uppskattar att stråldosen till ett foster är ca 1/10 av den stråldos som registreras av en persondosimeter under ett blyförkläde.3
Sammanfattningsvis kan man säga att sannolikheten för att en ortoped som använder ett blyförkläde skall komma upp i doser över 1 mSv per år är liten. Exempelvis på universtitetessjukhuset i Lund har den genomsnittliga stråldosen per ortoped och år legat på 0,1 mSv de senaste fem åren. Det är framför allt de läkare som arbetar patientnära på angiolab som överskrider 1mSv samt de som slarvar med att använda blyförkläde.
För att säkert veta kan man bära dosimeter. Risken att det uppstår ett fel på använd apparatur eller att stråldosen kraftigt höjs i och med implementerandet av en ny operationsmetod (SSI larm angående ryggortopeder 1997) är också faktorer att beakta.
Enda anledningen att använda två blyförkläden (ett fram och ett bak som jag vet att fler än jag fått rekommenderat) är att nyheten om graviditeten så snabbt som möjligt ska spridas till samtliga på kliniken.

Jour och graviditet
Och när vi ändå är igång: Vad gäller för jourtjänstgöringen?
Gravida läkare kan enligt gällande avtal på egen begäran befrias från jour kvällar nätter och helger de sista 60 dagarna av graviditeten.
Mot uppvisandet av läkarintyg (som någon annan har skrivit) kan man slippa nätterna under hela graviditeten. Läkarförbundet driver linjen att man på egen begäran skall kunna bli jourbefriad när som under graviditeten, något som redan idag är praxis på flera håll i landet.
Den kvinna som väljer att avstå från att arbeta med isocyanater, akrylater och joniserande strålning under graviditeten och/eller som tycker det är fysiskt tungt kan prata med sin arbetsgivare om omplacering vilket hon har rätt att få. Om arbetsgivaren inte kan sysselsätta henne och om hennes arbetsförmåga har minskat med över 25% kan hon ansöka om havandeskapspenning från Försäkringskassan för de sista 60 dagarna.

Anne Garland är ST-läkare på Visby lasarett och sekreterare i Epiphysen. För samtliga teckningar svarar Åke Karlbom, konstnärlig överläkare, Visby lasarett.

Källor
Kemikalieinspektionen (www.kemi.se)

Arbetsmiljöverket (www.av.se)

AFS 2005:18

Robert Wålinder, öl, med dr, Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Statens Strålskyddsinstitut (www.ssi.se)
SSI FS 1998:3
SSI FS 1998:4

International Committe on Radiological Protection (www.icrp.org)

IRCP publication 84 R. Brent, F. Mettler, L. Wagner, C. Streffer, M. Berry, S. He, T. Kusama
European Commission: europa.eu.int/comm/environment/radprot

Gunnila Holje sjukhusfysiker, Radiofysik, Universitetssjukhuset i Lund

Läkarförbundet www.lakarforbundet.se

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Noter
1 Öl Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
2 AFS 2005:18
3 ICRP 84

 

Tabell 1. Sannorlikhet för friskt barn. (CRP 84)
Stråldos till foster, mSv Sannorlikhet inga missbildningar Sannorlikhet ingen cancer (0-19 år)
0 97 på 100 997 på 1000
1 91 på 100 997 på 1000
5 97 på 100 997 på 1000
10 97 på 100 996 på 1000
50 97 på 100 994 på 1000
100 Nästan 97 på 100 991 på 1000

© Copyright Ortopediskt Magasin.