Ledaren 4-04

Möte utan muta

Ingen har väl undgått höstens debatt om relationerna mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin. Några bolag och kollegor har granskats av van der Kvast och de etiska reglerna har skärpts från båda håll. Pendeln har slagit över ordentligt åt det restriktiva hållet.


Först kom det så kallade ”pilleravtalet” mellan Landstingsförbundet och läkemedels-industriföreningen LIF följt av Läkarför-bundets etiska vägledning mera riktad till den enskilde doktorn.
Sjukvårdens leverantörsförening SLF (våra implantatleverantörer t.ex.) har aktualiserat en etisk affärskod men kan tvingas in i ett eget avtal med landstingsförbundet.

Gråzon i belysning
På många sätt är det nyttigt att gråzonen i relationerna belyses och att avarterna försvinner, något som sannolikt redan skett genom självsanering. Men industrin har hittills också stått för en stor och viktig del av vår utbildning och forskning vilket huvud-mannen nu måste ta tag i.
Klinikchefen blir den som i praktiken får alla kursinbjudningar och som skall fördela dessa efter behovet inom verksamheten. Utbild-ningsbudgeten måste öka och individuella fortbildningsplaner ses över. CPD blir ett allt tydligare ansvar för både den enskilde och chefen. Om IPULS finner sina former kan det bli en viktig del av samspelet kring fort-bildningen – det går dock påtagligt trögt enligt mångas uppfattning. Sannolikt måste relationerna mellan olika aktörer stämmas av under en prövoperiod.

Årsmötet förändras
En viktig fråga för styrelsen är hur årsmötet skall utformas. De sociala aktiviteterna som tidigare varit en central del måste läggas utanför programmet och bekostas av den en-skilde.

Vissa andra inslag måste omprövas. Styrelsens ambition är att tillsammans med den lokala arrangörskliniken åstadkomma ett attraktivt program med betoning på vetenskap och utbildning och att fortsätta att utbilda alla personalgrupper.

Tack för mig!
Min tid som ordförande är nu över. Det har varit tre intensiva och trevliga år med många kontakter utom och inom föreningen. Särskilt glad är jag över att vi lyckats etablera ett kansli som kan underlätta för kommande funktionärer i föreningen. Vi har också fått en väl fungerande hemsida oavsett hur det nu går med portalen. Jag vill tacka mina styrelse-kamrater och alla medlemmar och jag önskar den nya styrelsen under Olle Nilsson lycka till.

Thomas Dolk
thomas.dolk@orebroll.se


© Copyright Ortopediskt Magasin.